Konsultacja ws. projektu Ustawy Mediów publicznych z 09.02.2010 r.

W roz. 1, art. 3. do wymienionych określeń dotyczących dostępności proponujemy dodanie definicji audiotekstu. Określenie to zostało wymienione, jako jedna z usług dostępu w proponowanym w art. 5., ust 2, pkt 18.

Audiotekst – oznacza werbalne odczytywanie tekstów, napisów wyświetlanych na ekranie, przeznaczony dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku, umieszczany w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z nią.

Uzasadnienie:

W chwili obecnej jedynie sporadycznie są odczytywane napisy wyświetlane na dole ekranu podczas trwania audycji. Prowadzący programy często odsyłają swych odbiorców do skorzystania z numeru telefonu podanego na dole ekranu, lecz nie są z niego w stanie skorzystać osoby niewidome, a osoby słabowidzące oraz osoby starsze często mają problemy z odczytaniem tekstu z ekranu. Propozycja zatem obejmuje wprowadzenie określenia usługi, która umożliwi dostęp osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz osobom starszym do tekstu zamieszczonego na ekranie.
W roz. 2, art. 4. do sformułowania "zróżnicowanych" proponujemy dodać określenie ""dostępnych" programów i innych usług medialnych", gdyż zapis wskazuje jedynie na zróżnicowanie programów nie uwzględniając zupełnie kwestii ich dostępności.

Art. 4.

Media publiczne realizują medialną służbę publiczną, zaspokajając demokratyczne, obywatel-skie, informacyjne, edukacyjne i kulturalne potrzeby odbiorców przez oferowanie, na zasa-dach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżni-cowanych i dostępnych programów oraz innych usług medialnych, utworów i treści w zakresie informacji, pu-blicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Uzasadnienie:

Odbiorcy z niepełnosprawnością wzroku i słuchu stanowią ogromną część odbiorców programów i innych usług medialnych w Polsce. By media publiczne faktycznie dostrzegły potrzebę udostępniania swej oferty osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, w zapisie powinno znaleźć się określenie, które ukierunkuje media publiczne w realizacji medialnej służby publicznej, tak by zaspakajanie demokratycznych, obywatelskich, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb obejmowało całe społeczeństwo, a zatem także jedynie sporadycznie dostrzegane potrzeby dostępu do programów i innych usług medialnych odbiorców z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

W Art. 5., ust. 1, proponujemy zmianę brzmienia pkt 7.

1. Do zadań mediów publicznych wynikających z realizacji służby, o której mowa w art. 4, należy w szczególności:

7) rozwijanie produkcji audiowizualnej w języku polskim z uwzględnieniem ich dostępności.

Uzasadnienie:

By media publiczne mogły bezproblemowo realizować służbę medialną polegającą na udostępnianiu swej oferty programowej osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, rozwijana produkcja audiowizualna w języku polskim, już na etapie pierwszych przygotowań powinna uwzględniać wdrażanie usług dostępu takich jak audiodeskrypcja, audiodtekst, napisy, dzięki którym treści audiowizualne stają się dostępne.


W Art. 5., ust 2, proponujemy zmianę brzmienia pkt 15.

15) wspieranie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ludzi niepełnosprawnych, oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

oraz dodanie pkt 18 w brzmieniu:

18) tworzenie i rozpowszechnianie programów, treści oraz innych usług medialnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, w tym filmów, seriali, programów edukacyjnych, sportowych, rozrywkowych o wysokich walorach poznawczych i prezentujących wysoką jakość artystyczną, w szczególności poprzez rozwijanie i wdrażanie usług dostępu tj. audiodeskrypcji, audiotekstu, napisów, języka migowego.

Uzasadnienie:

Bezdyskusyjnym jest fakt, iż dostępność sygnału telewizji wpływa na integrację społeczną. Dostępna oferta telewizyjna może, lecz nie zawsze wpływa na aktywizację zawodową. Dlatego dostępność sygnału telewizji powinna być traktowana jako odpowiedź ukierunkowana na codzienne potrzeby odbiorców, a nie jedynie system rehabilitacji, czy też wspierania aktywizacji zawodowej. Nie powinno się zatem przykładać tej samej miary do dostępności usług audiowizualnych i wspierania aktywizacji zawodowej, czy też integracji społecznej. Każdy odbiorca telewizji powinien mieć prawo wyboru odpowiedniej dla siebie oferty programowej, która będzie dla niego dostępna.

Propozycja wprowadzenia audiotekstu, oprócz audiodeskrypcji, napisów i języka migowego, wynika z potrzeby wprowadzenia usługi, dzięki której Głosowo udostępnione zostaną usługi tekstowe. Audiotekst jest jednym z istotnych środków zwalczania wykluczenia osób z problemami wzroku w dostępie do telewizji. Odbiorcy usług audiowizualnych z niepełnosprawnością wzroku są pozbawieni możliwości korzystania z co raz bardziej popularnych usług tekstowych, które towarzyszą audycjom telewizyjnym. To sprawia, iż nie są w stanie samodzielnie odczytać podanego na dole ekranu np. numeru telefonu lub obcojęzycznych dialogów. Konieczność wprowadzenia audiotekstu wynika też z treści pkt 5, w którym możemy przeczytać:

5) rozpowszechnianie przekazów tekstowych;

Dodatkowo zamiar wprowadzenia napisów do bajek, dzięki którym dzieci mogłyby uczyć się języka obcego, stwarza ogromne niebezpieczeństwo wykluczenia z dostępu do nich dzieci niewidomych, które nie mogąc odczytać napisów i nie znając jeszcze języka nie zrozumieją również treści bajki lub filmu.


W art. 6. w pkt 1 proponujemy dodać określenie wskazujące na dostępność programów i usług medialnych.

Programy i usługi medialne jednostek mediów publicznych powinny:

1) charakteryzować się wysoką jakością, wysokim poziomem dostępności, wysokim poziomem artystycznym i meryto-rycznym oraz najwyższymi standardami dziennikarstwa;

Uzasadnienie:

Aby wszystkie punkty zawarte w art. 6 mogły zostać spełnione wobec odbiorców z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, programy i usługi medialne mediów publicznych powinny charakteryzować się również wysokim poziomem ich dostępności.

W roz. 3., art. 19., ust 2., proponujemy zmianę brzmienia pkt 1 poprzez dodanie organizacji działających na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

2. Do zasobu kadrowego Komitet powołuje:

1) 75 osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub zebrania otwarte organiza-cji pozarządowych, z uwzględnieniem organizacji działających na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu;

Uzasadnienie:

W zasobach kadrowych komitetu powinny znaleźć się również osoby niewidome i niesłyszące posiadające kompetencje w zakresie udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru usług audiowizualnych, które będą reprezentować swoje środowisko, a także będą dysponowały najlepszą wiedzą w zakresie dostępności usług audiowizualnych. Proponując możliwe rozwiązania, będą mogły służyć pomocą w ustalaniu polityki regulacyjnej względem dostępności mediów publicznych odbiorcom z problemami widzenia i słyszenia.


W art. 23., ust 2. proponujemy zmianę brzmienia pkt 7.

2. W celu realizacji swoich zadań Rada w szczególności:

7) określa obowiązki programowe mediów publicznych z uwzględnieniem ich dostępności oraz nadzoruje i okresowo ocenia ich realizację;

W art. 42., ust 1., proponujemy dodać pkt 8.

1. Do zadań Instytutu należy planowanie, organizowanie, nadzór merytoryczny oraz analiza badań nad jakością, stopniem realizacji medialnej służby publicznej (pożytecznością) i oglądalnością programów i audycji nadawanych przez jednostki mediów publicznych, a w szczególności:

8) przeprowadzanie co najmniej raz w roku badania oceniającego poziom dostępności usług medialnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Uzasadnienie:

Aby dostępność usług medialnych mediów publicznych była właściwie realizowana, niezbędny jest nadzór i okresowa ocena poziomu realizacji tego procesu.

W art. 49., ust 2., proponujemy zmianę brzmienia pkt 3.

2. Do zadań Dyrektora Funduszu należy w szczególności:

6) określanie minimalnego udziału procentowego środków Funduszu przeznaczonych na wdrażanie audiodeskrypcji, audiotekstu, napisów, języka migowego oraz innych usług dostępu do programów i usług medialnych, po zasięgnięciu opinii ekspertów wskazanych przez Radę;

Uzasadnienie:

Realizacja dostępności programów i innych usług medialnych wymaga ustalenia udziału procentowego środków Funduszu, który zostanie spożytkowany na ten cel.


W art. 56., ust 2. proponujemy dodać pkt 10.

2. W skład Rady Funduszu Komitet powołuje:

10) Jedną osobę niewidomą i jedną osobę niesłyszącą spośród czterech kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, działające na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Uzasadnienie:

W składzie rady funduszu powinny się znaleźć także osoby ze środowiska osób niewidomych i niesłyszących, które będą posiadać odpowiednie kompetencje w zakresie udostępniania kultury osobom z problemami widzenia i słyszenia, w szczególności programów i usług medialnych.

W art. 63, ust 1., proponujemy dodać pkt 9.

1. W celu wspierania audycji i treści realizujących medialną służbę publiczną Fundusz udziela dofinansowania, kierując się następującymi kryteriami:

9) dostęp odbiorców z niepełnosprawnością wzroku i słuchu do programów i usług medialnych.

Uzasadnienie:

W celu wspierania audycji i treści realizujących medialną służbę publiczną, fundusz udzielając dofinansowania powinien się także kierować kryterium ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz osób starszych. Dzięki temu fundusz przyczyni się do rozwoju i promocji audycji i treści dostępnych osobom, które są zagrożone wykluczeniem.

W roz. 4., art. 71., proponujemy dodać ust 5.

2. Rada uchwala ogólne wytyczne dla jednostek mediów publicznych w zakresie realizacji medialnej służby publicznej, w tym wytyczne dotyczące:

5) kryteriów kwalifikacji i zasad udostępniania audycji odbiorcom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Uzasadnienie:

Do udostępniania audycji odbiorcom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu niezbędne są wytyczne dotyczące zasad wdrażania usług dostępu takich jak audiodeskrypcja, audiotekst, napisy, język migowy itp. Nie każda audycja wymaga wdrażania usług dostępu, dlatego wśród wytycznych, powinny znaleźć się także wytyczne dotyczące kryteriów kwalifikacji audycji, które mogą i powinny zostać zaopatrzone w usługi dostępu, z ukierunkowaniem na odbiorców niewidomych i słabowidzących [audiodeskrypcja, audiotekst] oraz głuchych i niedosłyszących [język migowy, napisy].


W art. 82., proponujemy zmianę brzmienia ust 1.

1. Portal udostępnia audycje archiwalne jednostek mediów publicznych oraz audycje i treści wytwarzane przy udziale finansowym Funduszu z uwzględnieniem ich dostępności odbiorcom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Uzasadnienie:

Szczególną uwagę powinno zwrócić się na dostępność audycji archiwalnych jednostek mediów publicznych oraz audycji i treści wytwarzanych przy udziale finansowym Funduszu osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, tak by nie zostały one wykluczone w dostępie do zasobów umieszczanych na portalu.

W art. 84., proponujemy zmianę brzmienia ust 1.

1. Portal tworzy strony internetowe i wyodrębnione zasoby niezbędne dla realizacji zadań kulturowych, edukacyjnych, informacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem standardów dostępności W3C.

Uzasadnienie:

By portal i gromadzone na nim dane były dostępne odbiorcom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, powinny być tworzone zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności W3C

[ang. World Wide Web Consortium),] oraz najnowszymi wytycznymi zawartymi w specyfikacji WCAG 2.0 [ang. Web Content Accessibility Guidelines 2.0]. Pozwoli to również na dostęp do zawartości portalu z różnego typu urządzeń - włącznie z dużej ilości tak zwanych urządzeń technologii pomocniczych.

Wytyczne można znaleźć pod adresem:

http://www.w3.org/TR/WCAG20/


W roz. 5., proponujemy zmianę brzmienia art. 89.

Art. 89.

Rada określa planowany w ciągu każdego miesiąca, minimalny procentowy udział w programie telewizyjnym audycji z ułatwieniami odbioru zarówno dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i osób z niepełnosprawnością słuchu:

1) z tłumaczeniem na język migowy;

2) z napisami;

3) z audiodeskrypcją;

4) z audiotekstem;

w szczególności w porze największej oglądalności i pasmach je poprzedzających, a także plan stopniowego powiększania tego udziału.

Uzasadnienie:

By oferta mediów publicznych stawała się dostępna w co raz większym zakresie odbiorcom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a także osobom starszym niezbędne jest ustalanie w ciągu każdego miesiąca procentowego udziału programów i usług medialnych z audiodeskrypcją, audiotekstem, napisami, językiem migowym przy jednoczesnym ustaleniu minimalnego progu oraz planu stopniowego powiększania tego udziału, tak by w przyszłości osoby te mogły bez przeszkód korzystać z pełnej oferty programowej mediów publicznych. Ważną kwestią jest też tworzenie oferty tak, by osoby te mogły z niej korzystać w preferowanym przez większość odbiorców czasie antenowym.

W art. 91., ust 1., proponujemy zmianę brzmienia pkt 3.

1. Do zadań Portalu należy w szczególności:

3) dostosowanie audycji i treści do formatu zgodnego ze standardami dostępności W3C, pozwalającego na ich upowszechnianie przez Internet i nowe media;

Uzasadnienie:

Zasoby portalu powinny być dostosowywane do formatów zgodnych z międzynarodowymi standardami W3C, co zapewni ich dostępność także odbiorcom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a także osobom starszym i osobom mającym problem z uczeniem się.

W art. 92., ust 2., proponujemy dodać pkt 4.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględniają:

4) dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Uzasadnienie:

Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, w tym także osobom starszym, samodzielne i pełne uczestnictwo we wszystkich sferach życia niezbędne jest także zapewnienie dostępu do usług audiowizualnych. Nadawcy i twórcy powinni poczynić stosowne kroki celem zapewnienia osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu dostępu, na równych zasadach z innymi obywatelami, do świadczonych przez nich usług, tworzonych produkcji oraz do innych udogodnień oferowanych całemu społeczeństwu.

Działania mające na celu rozpoznawanie i usuwanie przeszkód oraz barier na drodze do dostępności programów i usług medialnych, powinny zatem dotyczyć przede wszystkim rozwoju, propagowania i monitorowania procesu wdrażania usług dostępu takich jak audiodeskrypcja, audiotekst, napisy, język migowy oraz standardów i wytycznych dotyczących dostępności.

Fundacja Audiodeskrypcja z ogromną przyjemnością włączy się do współpracy przy wdrażaniu udogodnień, które sprawią, iż publiczna telewizja stanie się jednakowo dostępna dla wszystkich.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.